X

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بيمار شامل موارد زير است .  لذا در ارائه خدمات به بيمار كليه موارد زير بايد در نظر گرفته شود.
1-    دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
ارائه خدمات سلامت بايستي:
1-1    شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات بومي فرهنگي و مذهبي باشد.
1-2    بر پايه ي صداقت ، انصاف ، عدالت و همراه با مهرباني باشد.
1-3    فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي ، مذهبي ؛ نوع بيماري و جنسيتي باشد.
1-4    بر اساس دانش روز باشد.
1-5    مبتني بر برتري منافع بيمار باشد.
1-6    در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران باشد.
1-7    مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري ، تشخيص ، درمان و توانبخشي باشد.
1-8    به همراه تأمين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت هاي غير ضروري باشد.
1-9    توجه ويژه اي به حقوق گروه هاي آسيب پذير جامعه از جمله كودكان ، زنان باردار ، سالمندان ، بيماران رواني، زندانيان ، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد.
1-10    در سريعترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد.
1-11    با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان ، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد.
1-12    در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس )، بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد. در موارد غير فوري (الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد.
1-13    در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس) ، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروري و توضيحات لازم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد.
1-14    در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار ، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتضار مي باشد. بيمار در حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات خويش با فردي كه ميخواهد همراه گردد.
1-15    در كليه خدمات بايستي همواره ايمني بيمار مدنظر قرار بگيرد.
2-    اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
1-2  محتواي اطلاعات بايد شامل موارد زير باشد:
● مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش
● ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش
● نام ، مسئوليت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي آنها با يكديگر.
● روش هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه ي اطلاعات تاثير گذار در روند تصميم گيري بيمار.
● نحوه ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان
● كليه ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند.
● ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان
2-2  نحوه ي ارائه اطلاعات بايد به صورت زيرباشد:
 ●  اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار گيرد ، مگر اينكه:
-    تأخير در شروع درمان به واسطه ي ارائه اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد.( دراينصورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري ، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود)
-    بيمار عليرغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات ، از اين امر امتناع نمايد كه در اينصورت بايد درخواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اينكه عدم اطلاع بيمار ، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد.
● بيمار مي تواند به تصوير كليه اطلاعات ثبت شده در پرونده ي باليني خود دسترسي داشته باشد و آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.
3-    حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
1- 3  محدوده انتخاب و تصميم گيري گيرنده خدمت درباره موارد ذيل مي باشد:
● انتخاب پزشك معالج و مركز ارئه كننده ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط
● انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم بعنوان مشاور
● شركت يا عدم شركت در پژوهش هاي زيستي با اطمينان از اينكه تصميم گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت ندارد.
● قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن ، مگر در موارد خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي دهد.
● اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم گيري مي باشد ثبت و بعنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.
2-3  شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل مي باشد:
● انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطلاعات كافي و جامع (مذكور در بند دوم ) باشد.
● پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود.
4-  ارئه خدمات سلامت بايد مبتي بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.
1-4  رعايت اصل رازداري  راجع به كليه اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثناء كرده باشد.
2-4  در كليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظور كليه امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد.
3-4  فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند.
4-4  بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خلاف ضرورت هاي پزشكي باشد.
5-دسترسي به نظام كار آمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.
1-5  هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شكايت نمايد.
2-5  بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.
3-5  خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبران شود.
     ◄ در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد ، اعمال كليه ي حقوق بيمار ( مذكور در اين منشور )  بر عهده ي تصميم گيرنده ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده ي جايگزين بر خلاف نظر پزشك ، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيري را بنمايد.
چناچه بيمار ي فاقد ظرفيت كافي براي تصميم گيري است ، اما مي تواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد ، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

 

دی ان ان