X

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بيمار شامل موارد زير است .  لذا در ارائه خدمات به بيمار كليه موارد زير بايد در نظر گرفته شود.
1-    دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
ارائه خدمات سلامت بايستی:
1-1    شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات بومی فرهنگی و مذهبی باشد.
1-2    بر پايه ی صداقت ، انصاف ، عدالت و همراه با مهربانی باشد.
1-3    فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومی، فرهنگی ، مذهبی ؛ نوع بيماری و جنسيتی باشد.
1-4    بر اساس دانش روز باشد.
1-5    مبتنی بر برتری منافع بيمار باشد.
1-6    در مورد توزيع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولويت های درماني بيماران باشد.
1-7    مبتنی بر هماهنگی اركان مراقبت اعم از پيشگيری ، تشخيص ، درمان و توانبخشی باشد.
1-8    به همراه تأمين كليه امكانات رفاهی پايه و ضروری و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت های غير ضروری باشد.
1-9    توجه ويژه ای به حقوق گروه های آسيب پذير جامعه از جمله كودكان ، زنان باردار ، سالمندان ، بيماران روانی، زندانيان ، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.
1-10    در سريعترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد.
1-11    با در نظر گرفتن متغيرهايی چون زبان ، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد.
1-12    در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس )، بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد. در موارد غير فوری (الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد.
1-13    در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) ، در صورتی كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضيحات لازم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد.
1-14    در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماری غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وی ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار ، توجه به نيازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده اش در زمان احتضار مي باشد. بيمار در حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات خويش با فردی كه ميخواهد همراه گردد.
1-15    در كليه خدمات بايستی همواره ايمنی بيمار مدنظر قرار بگيرد.
2-    اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافی در اختيار بيمار قرار گيرد.
1-2  محتوای اطلاعات بايد شامل موارد زير باشد:
● مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش
● ضوابط و هزينه های قابل پيش بينی بيمارستان اعم از خدمات درمانی و غير درمانی و ضوابط بيمه و معرفی سيستم های حمايتی در زمان پذيرش
● نام ، مسئوليت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشكی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آنها با يكديگر.
● روش های تشخيصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخيص بيماری، پيش آگهی و عوارض آن و نيز كليه ی اطلاعات تاثير گذار در روند تصميم گيری بيمار.
● نحوه ی دسترسی به پزشك معالج و اعضای اصلی گروه پزشكي در طول درمان
● كليه ی اقداماتی كه ماهيت پژوهشی دارند.
● ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان
2-2  نحوه ی ارائه اطلاعات بايد به صورت زيرباشد:
 ●  اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي های فردی وی از جمله زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وی قرار گيرد ، مگر اينكه:
-    تأخير در شروع درمان به واسطه ی ارائه اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد.( دراينصورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری ، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود)
-    بيمار عليرغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات ، از اين امر امتناع نمايد كه در اينصورت بايد درخواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اينكه عدم اطلاع بيمار ، وی يا سايرين را در معرض خطر جدی قرار دهد.
● بيمار مي تواند به تصوير كليه اطلاعات ثبت شده در پرونده ی بالينی خود دسترسی داشته باشد و آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.
3-    حق انتخاب و تصميم گيری آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
1- 3  محدوده انتخاب و تصميم گيری گيرنده خدمت درباره موارد ذيل مي باشد:
● انتخاب پزشك معالج و مركز ارئه كننده ی خدمات سلامت در چارچوب ضوابط
● انتخاب و نظر خواهی از پزشك دوم بعنوان مشاور
● شركت يا عدم شركت در پژوهش های زيستی با اطمينان از اينكه تصميم گيری وی تأثيری در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت ندارد.
● قبول يا رد درمان های پيشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذيرش يا رد آن ، مگر در موارد خودكشی يا مواردی كه امتناع از درمان شخص ديگری را در معرض خطر جدی قرار مي دهد.
● اعلام نظر قبلی بيمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی كه بيمار واجد ظرفيت تصميم گيری مي باشد ثبت و بعنوان راهنمای اقدامات پزشكی در زمان فقدان ظرفيت تصميم گيری وی با رعايت موازين قانونی مد نظر ارائه كنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.
2-3  شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل مي باشد:
● انتخاب و تصميم گيری بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دريافت اطلاعات كافی و جامع (مذكور در بند دوم ) باشد.
● پس از ارائه اطلاعات ، زمان لازم و كافی به بيمار جهت تصميم گيری و انتخاب داده شود.
4-  ارئه خدمات سلامت بايد مبتی بر احترام به حريم خصوصی بيمار و رعايت اصل رازداری باشد.
1-4  رعايت اصل رازداری  راجع به كليه اطلاعات مربوط به بيمار الزامی است مگر در مواردی كه قانون آن را استثناء كرده باشد.
2-4  در كليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصی و درمانی بايد به حريم خصوصی بيمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدين منظور كليه امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصی بيمار فراهم گردد.
3-4  فقط بيمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادی كه به حكم قانون مجاز تلقی مي شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
4-4  بيمار حق دارد در مراحل تشخيصی از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی يكی از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك می باشد مگر اينكه اين امر بر خلاف ضرورت های پزشكی باشد.
5-دسترسی به نظام كار آمد رسيدگی به شكايات حق بيمار است.
1-5  هر بيمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شكايت نمايد.
2-5  بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.
3-5  خسارت ناشی از خطای ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگی و اثبات مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبران شود.
     ◄ در اجرای مفاد اين منشور در صورتی كه بيمار به هر دليلی فاقد ظرفيت تصميم گيری باشد ، اعمال كليه ی حقوق بيمار ( مذكور در اين منشور )  بر عهده ی تصميم گيرنده ی قانونی جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده ی جايگزين بر خلاف نظر پزشك ، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيری را بنمايد.
چناچه بيمار ی فاقد ظرفيت كافی برای تصميم گيری است ، اما مي تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد ، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

 

دی ان ان