۱- ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش یا برگه اورژانس ۲- ارائه کارت ملی،دفترچه بیمه و معرفی نامه بیمه تکمیلی به صورت الزامی کنترل می گردد.و در صورت همراه نداشتن اوراق شناسایی ظرف 12 ساعت اولیه بستری بیمار و قبل از ترخیص ارائه مدارک فوق جهت تکمیل پرونده و ترخیص بیمار الزامیست. ۳- انجام دستورات پزشک معالج(شامل آزمایشات و گرافی ها) ۴- مراجعه بیمار به بخش پس از انجام هماهنگی های لازم(این امر توسط متصدیان پذیرش انجام می پذیرد) ۵- صدور کارت همراه(در صورت لزوم) با هماهنگی بخش مربوطه ۶- در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبر به هنگام پذیرش مربوط به بیمار،تحوبل آن حداکثر تا 12 ساعت پس از بستری ۷- در پذیرش بانوان جهت جراحی های زنان و زایمان حضور همسر به همراه شناسنامه

۱- پس از تخصیص تخت و فرآیند پذیرش و تایید مالی،بیمار به همراه بیماربر و با توجه به شرایط با ویلچر یا برانکارد به بخش مربوطه منتقل می گردد. ۲- ضروری می باشد اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تایید صحت اطلاعات مندرج کنترل شود. ۳- پذیرش بیمار به صورت شبانه روزی از 6:30 صبح تا ساعت21 در قسمت پذیرش بستری(لابی/طبقه همکف) و از ساعت 21 تا 6:30 صبح در پذیرش اورژانس صورت می گیرد. ۴- حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تایید پزشک معالج،بخش و صدور کارت همراه امکان پذیر می باشد. ۵- میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها که شامل ( حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.

۱- تکمیل پرونده در بخش بستری ۲- ثبت اقدامات درمانی در بخش توسط منشی بخش ۳- ثبت اقدامات پاراکلینیکی بیماران در واحدهای مربوطه (آزمایشگاه،رادیولوژی،سی تی اسکن،MRI،سونوگرافی،تست ورزش،اکوکاردیوگرافی،نوار مغز،آندوسکوپی،کلونوسکوپی،فیزیوتراپی) ۴- ثبت کدهای جراحی و بیهوشی توسط منشی بخش اطاق عمل ۵- روز ترخیص صفحه ثبت اقدامات بخش و سربرگ کدینگ جراحی به انضمام برگ تخت بیمار به بخش حسابداری ترخیص ارجاع داده می شود.و توسط بخش اعلام ترخیص بیمار اعلام می گردد. ۶- بخش ترخیص ضمن گرفتن استعلام کلیه قسمتهای پاراکلینیکی،کنترل تخت و اقدامات ثبت شده در پرونده بیمار را انجام داده و کلیه پروسیجرها را از از نظر مطابق بودن با کتاب ارزشهای نسبی خدمات درمانی را کنترل نماید. ۷- صورتحساب پس از تنظیم و کنترل نهایی به همراه بیمار ارائه شده و جهت پرداخت وجه به صندوق بیمارستان ارجاع داده میشود.پس از پرداخت همراه بیمار مجددا به بخش ترخیص مراجعه نموده و صورتحساب و برگ خروج را دریافت نمایید. ۸- بیمار اگر از بیماران سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان بوده به واحد امور بیمه و قراردادها جهت تکمیل مدارک و ارائه به سازمانهای بیمه گر ارجاع می شود و اگر غیر طرف قرارداد باشد جهت ارائه مدارک به سازمان بیمه گر خود به بخش مدارک پزشکی ارجاع داده می شود. ۹- برگ خروج بیماران پس از مهر و امضاء در ترخیص به بخش بستری توسط همراه بیمار ارائه شده و پس از مهر و امضاءبخش بستری به واحد نگهبانی جهت تایید خروج ارائه میشود.

خدمات این واحد به شرح زیر است: ۱- پاسخ دهی به استعلامهای سازمان پزشکی قانونی ۲- پاسخ به نامه سازمانهای بیمه ای ۳- پاسخ به استعلامهای ارگانهای دولتی ۴- پاسخ دهی به کلیه بیماران جهت دریافت سابقه پزشکی ۵- چینش درونی پرونده های پزشکی و ثبت دفاتر مربوطه ۶- رفع نقص پرونده ها از نظر کمی(کنترل اوراق اصلی و مهر پزشکان) ۷- تهیه کلیه آمارهای بیمارستانی توسط واحدآمار و کارشناس آمار در موارد فوق در پاسخ به نامه ها اوراق اصلی با توجه به نیاز ارگانها و سازمان مربوطه،فتوکپی گرفته می شود.(اصل مدارک تحویل نمیشود) و فتوکپی برابر اصل گردیده و در پاکت سربسته تحویل حامل نامه میشود.