درباره دپارتمان بیماران بین الملل(IPD)

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایرانمهر بستری برای جذب بیماران خارجی و معرفی آنها به پزشکان و بیمارستان های با کیفیت ایرانی است. بیمارانی که به منظور دریافت خدمات پزشکی، درمانی و زیبایی به ایران سفر می کنند. ایران مهر در کنار خدمات درمانی برای بیماران، خدمات اقامتی و گردشگری را نیز توسط تامین کنندگان فراهم آورده است. در حال حاضر بعضی از بیمارستان ها و پزشکان به صورت مجزا فعالیت هایی در جذب بیماران خارجی انجام میدهند، اما رقابت بالای بین المللی و پیچیدگی های بازاریابی در خارج از کشور سبب می شود این فعالیت های جزیره ای و تنها چندان موفقیت آمیز نباشد. در نتیجه لزوم یک سایت تخصصی برای معرفی حرفه ای خدمات دهنده های ایرانی در سطح جهان انکار ناپذیر است. ما در بیمارستان ایران مهر میکوشیم با تمرکز و استفاده از نیروهای متخصص بازاریابی دیجیتال، پتانسیل بالای ارائه ی خدمات پزشکی و زیبایی، ایران را به علاقه مندان به مدیکال توریسم نشان دهیم و همچنین با کمک آژانس های گردشگری، تسهیلاتی برای سفر آسان و با صرفه به ایران را مهیا کنیم.

تجربه بستری
همکاری با کشور ها
رضایت مندی بیماران
افزایش کیفیت
کاهش هزینه

اخبـــار دپارتمان

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایران مهر بستری برای جذب بیماران خارجی و معرفی آنها به پزشکان و بیمارستان های با کیفیت ایرانی است.بیمارانی که به منظور دریافت خدمات پزشکی، درمانی و زیبایی به ایران سفر میکنند. ایران مهر در کنار خدمات درمانی برای بیماران، خدمات اقامتی و گردشگری را نیز توسط تامین کنندگان فراهم آورده است.در حال حاضر بعضی از بیمارستان ها و پزشکان به صورت مجزا فعالیت هایی در جذب بیماران خارجی انجام میدهند، اما رقابت بالای بین المللی و پیچیدگی های بازاریابی در خارج از کشور سبب میشود این فعالیت های جزیره ای و تنها چندان موفقیت آمیز نباشد. در نتیجه لزوم یک سایت تخصصی برای معرفی حرفه ای خدمات دهنده های ایرانی ...

نظرات بیماران بین الملل

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایران مهر بستری برای جذب بیماران خارجی و معرفی آنها به پزشکان و بیمارستان های با کیفیت ایرانی است.بیمارانی که به منظور دریافت خدمات پزشکی، درمانی و زیبایی به ایران سفر میکنند. ایران مهر در کنار خدمات درمانی برای بیماران، خدمات اقامتی و گردشگری را نیز توسط تامین کنندگان فراهم آورده است.در حال حاضر بعضی از بیمارستان ها و پزشکان به صورت مجزا فعالیت هایی در جذب بیماران خارجی انجام میدهند، اما رقابت بالای بین المللی و پیچیدگی های بازاریابی در خارج از کشور سبب میشود این فعالیت های جزیره ای و تنها چندان موفقیت آمیز نباشد. در نتیجه لزوم یک سایت تخصصی برای معرفی حرفه ای خدمات دهنده های ایرانی

باید ها و نباید ها

دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایران مهر بستری برای جذب بیماران خارجی و معرفی آنها به پزشکان و بیمارستان های با کیفیت ایرانی است.بیمارانی که به منظور دریافت خدمات پزشکی، درمانی و زیبایی به ایران سفر میکنند. ایران مهر در کنار خدمات درمانی برای بیماران، خدمات اقامتی و گردشگری را نیز توسط تامین کنندگان فراهم آورده است.در حال حاضر بعضی از بیمارستان ها و پزشکان به صورت مجزا فعالیت هایی در جذب بیماران خارجی انجام میدهند، اما رقابت بالای بین المللی و پیچیدگی های بازاریابی در خارج از کشور سبب میشود این فعالیت های جزیره ای و تنها چندان موفقیت آمیز نباشد. در نتیجه لزوم یک سایت تخصصی برای معرفی حرفه ای خدمات دهنده های ایرانی